خانه/ فائزه شفیق زاده
فائزه شفیق زاده
مهندس فائزه شفیق زاده
عضو تیم پروژه های ویندوز
سرپرست واحد آموزش پروژه ها